การสื่อสารฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

emergency

 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยบทความนี้จะนำเสนอถึงระบบสื่อสารฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนนักวิทยุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารฉุกเฉินต่อไป ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com