แชร์กัน – หลักการพิจารณาโทษ

หลักการพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น และหลักการพักใช่/เพิกถอนใบอนุญาต ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ค่อยๆ อ่านนะ ภาพจะเปลี่ยนในเวลา 10-15 วินาที และวนกลับมาใหม่การลงโทษ-render

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com