วิทยุสมัครเล่นแคนาดา

canada

เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้รู้จักกับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นชาวแคนาดา 2 คน คือ Brent Fraser Weatherall (VA3BFW) และ Alex M โดยการแนะนำของ Mekki MacAulay, Research Assistant, Schulich School of Business, York University และ President/Lead Consultant, OSStrategy.org, Toronto, Ontario แคนาดา ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราวบางแง่มุมของกิจการวิทยุสมัครเล่นในแคนาดาที่น่าสนใจมาถ่ายทอดสู่เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นชาวไทย เพื่อจุดประกายการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะบทบาทของวิทยุสมัครเล่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

เกี่ยวกับแคนาดา

แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แคนาดาประกอบด้วยมณฑล 10 มณฑล และ 3 เขตปกครองพิเศษ

เมืองหลวง คือ กรุงออตตาวา ส่วนเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ โทรอนโต แคนาดามีพื้นที่ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำประมาณ ร้อยละ 8.92 (891,163 ตารางกิโลเมตร) มีประชากรประมาณ 33,476,688 คน

แคนาดาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และดัชนีการพัฒนามนุษย์ สูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก รวมทั้งยังเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของโลกทางด้านการศึกษา, ความโปร่งใสของภาครัฐ, เสรีภาพของประชาชน, คุณภาพชีวิต, และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ล่าสุดจากรายงาน World Happiness Report 2013 ซึ่งจัดอันดับความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่งโลก พบว่า แคนาดาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 36

 

 

วิทยุสมัครเล่นในแคนาดา

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ได้กำหนดสัญญาณเรียกขานให้แคนาดา ดังนี้ CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ โดยมี CQ Zone และ ITU Zone ดังนี้  CQ Zone 01, 03, 04, 05 ITU Zone 02, 03, 04, 09, 75 ซึ่งแตกต่างกันตามพื้นที่

Industry Canada เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางแคนาดา ที่กำหนดสัญญาณเรียกขานสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นในแคนาดา โดยมีอักษรที่เป็น Prefixes จำนวน 24 ตัว ตามที่ ITU กำหนด ได้แก่ CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CY, CZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VO, VX, VY, XJ, XK, XL, XM, XN, และ XO ดังนั้น หากมีการใช้ทั้งหมดก็จะได้สัญญาณเรียกขาน จำนวนประมาณ 4,340,000 สัญญาณเรียกขาน แต่เมื่อ ค.ศ. 2011 แคนาดามีนักวิทยุสมัครเล่น ประมาณ 69,183 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.201 ของประชากร)

จาก Prefixes ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันมีการจัดสรรให้ใช้งานในกิจการวิทยุสมัครเล่นของแคนาดาไปแล้ว จำนวน 5 Prefixes คือ CY, VA, VE, VO, และ VY ส่วน Prefixes อื่นๆ จะมีการจัดสรรให้กับกิจกรรมพิเศษ (Special Event Operation) ในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ Suffixes ของสัญญาณเรียกขานโดยปกติก็จะประกอบด้วย 2 หรือ 3 ตัวอักษร เช่นเดียวกับกรณีของประเทศไทย

 

 

สมาคมฯ RAC

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งแคนาดา (Radio Amateurs of Canada : RAC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุง Ottawa, Ontario เป็นองค์กรระดับชาติที่เป็นตัวแทนนักวิทยุสมัครเล่นในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ด้านกิจการวิทยุสมัครเล่นทั่วทั้งแคนาดา RAC จะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และนำข้อเสนอของนักวิทยุสมัครเล่นในประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ความถี่ใช้งานในกิจการวิทยุสมัครเล่นไปหารือกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องในเวทีนานาชาติด้วย

RAC เป็นองค์กรสมาชิกในนามของแคนาดา ที่มีสิทธิลงคะแนนในสมาพันธ์วิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (International Amateur Radio Union: IARU) นอกจากนี้ RAC ยังให้บริการ การสนับสนุน และสื่อสิ่งพิมพ์แก่นักวิทยุสมัครเล่นในแคนาดา เพื่อพัฒนาวิชาการและศักยภาพของกิจการวิทยุสมัครเล่นให้เพิ่มสูงขึ้น

คณะกรรมการบริหารของ RAC ประกอบด้วยประธาน และกรรมการ ซึ่งมาจากผู้อำนวยการของภูมิภาคต่างๆ จำนวน 7 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในภูมิภาคนั้นๆ โดยประธาน และผู้อำนวยการเหล่านี้ล้วนปฏิบัติงานในลักษณะของอาสาสมัคร โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นแคนาดา กรรมการบริหารสมาคมจะดำเนินงานผ่านทางสมาชิกของสมาคมซึ่งจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสมาคม

ผู้บริหารสมาคมในระดับประเทศ มาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขาธิการ, เหรัญญิก และที่ปรึกษากฎหมายกิตติมศักดิ์ ทั้งหมดนี้เป็นอาสาสมัคร อย่างไรก็ตาม RAC ก็มีการจ้างพนักงานประจำเป็นผู้จัดการทั่วไปของสมาคมด้วย

 

>>>>>>>>>>>>>>อ่านต่อในฉบับที่ 146

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com